‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตเด่น รับดีมานด์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเพิ่ม

03 พฤษภาคม 2566 13.56 น.
อ่าน 26,671 ครั้ง

 

‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ หรือ EDL-Gen ชูศักยภาพโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ รับเมกะเทรนด์ด้านสิ่งแวดล้อม

มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตเด่น รับดีมานด์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเพิ่ม

พร้อมออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 1,588.6 ล้านบาท

  

‘บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน)’ หรือ EDL-Gen ผู้นำการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานน้ำรายใหญ่ที่สุดของ สปป.ลาว ชูศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและมีต้นทุนการผลิตต่ำ รับเมกะเทรนด์โลกด้านสิ่งแวดล้อม เผยข่าวดีมี 3 โครงการใหม่ เตรียมจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม ดันผลงานปีนี้เติบโตเด่น พร้อมเดินหน้ายื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2566 วงเงินไม่เกิน 1,588.6 ล้านบาท อายุ 3 ปี 8 เดือน กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่   

         

 

คุณวันแสง วันนะวง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมนำศักยภาพในฐานะที่เป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานน้ำรายใหญ่ที่สุดของ สปป.ลาว สนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่ภูมิภาคในอาเซียน ด้วยข้อได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ของ สปป.ลาว ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีแม่น้ำโขงไหลผ่านและมีพื้นที่รับน้ำครอบคลุมกว่า 85% ของพื้นที่ทั้งประเทศ เหมาะแก่การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 30,000 เมกะวัตต์ในอนาคต รวมถึงจุดเด่นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำซึ่งเป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับเทรนด์ของโลกที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีต้นทุนการผลิตต่ำเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าจากพลังงานลม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือถ่านหิน

         

 

นอกจากนี้ การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากพลังงานน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้า ยังมีความยืดหยุ่นและสามารถคาดการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายใน สปป.ลาว ที่มีแนวโน้มเติบโตที่ดีและการส่งออกไฟฟ้าเพื่อช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ภูมิภาคอาเซียน ผ่านสัญญาการจำหน่ายไฟฟ้าภายใต้กรอบความร่วมมือ MOU ของการซื้อไฟฟ้ากับประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศไทย 10,500 เมกะวัตต์ กัมพูชา 6,000 เมกะวัตต์ เวียดนาม 5,000 เมกะวัตต์ เมียนมาร์ 600 เมกะวัตต์ มาเลเซีย 300 เมกะวัตต์ และสิงคโปร์ 100 เมกะวัตต์ พร้อมอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่สิงคโปร์เพิ่มเติม 4,000 เมกะวัตต์ และความเป็นไปได้ในการจำหน่ายไฟฟ้าไปยังประเทศจีนตอนใต้ภายใต้สัญญาแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างประเทศอีกด้วย

         

ปัจจุบัน EDL-Gen มีโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว 28 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 1,790 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการทื่ EDL-Gen เป็นเจ้าของและพัฒนาโครงการเอง (HPP) จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 699 เมกะวัตต์ และโครงการร่วมทุนภาคเอกชนพัฒนาโครงการ (IPP) จำนวน 18 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 1,091 เมกะวัตต์และภายในปีนี้จะเข้ามาบริหารจัดการด้านการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 3 โครงการ  ขณะเดียวกัน ยังได้รับปัจจัยบวกจากปรากฎการณ์ลานินญ่าที่ช่วยสนับสนุนความสามารถด้านการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานในปีนี้ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายไฟฟ้ารวม 5,403 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นรายได้จากโครงการที่ EDL-Gen เป็นเจ้าของและพัฒนาโครงการเอง (HPP) 47% และเป็นโครงการที่ร่วมพัฒนากับภาคเอกชน (IPP) 53%  

         

 

“ด้วยจุดเด่นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ใช้น้ำธรรมชาติเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำและสามารถบริหารจัดการด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอดทั้งปี เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ อีกทั้งมีการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีจากการจำหน่ายไฟฟ้ายังประเทศเพื่อนบ้านผ่านโครงการที่ร่วมพัฒนากับภาคเอกชน (IPP) ทำให้ EDL-Gen มีแนวโน้มการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต” นายวันแสง กล่าว

         

ล่าสุด EDL-Gen ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2566 วงเงินไม่เกิน 1,588.6 ล้านบาท อายุ 3 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ โดยจะนำเงินที่ได้ไปรีไฟแนนซ์หุ้นกู้สกุลเงินบาทชุดเดิมที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปีนี้ ทำให้ EDL-Gen สามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินให้มีความเหมาะสมกับแผนลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าตามแผนระยะยาวเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน

- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • ส.อ.ท. จัดประกวด "ผลิตภัณฑ์พลาสติก" ให้ความรู้ประชาชนด้านบริหารจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน
  17 ก.ค. 2567 15.00 น.
 • "QTC" ส่งซิก จ่อเสิร์ฟข่าวดีรับก้าวสู่ปีที่ 29
  17 ก.ค. 2567 10.57 น.
 • พลังงานเร่งหาแนวทางบริหารจัดการค่าไฟ รุดเจรจา กฟผ. ปตท. ลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชน
  17 ก.ค. 2567 10.13 น.
 • GULF ควบรวม INTUCH ปรับโครงสร้างจัดตั้งบริษัทใหม่ ไตรมาสที่ 2 ปี 2568
  16 ก.ค. 2567 23.11 น.
 • ก.พลังงาน – กฟผ. ส่งมอบชุดนักเรียนเบอร์ 5 “ประหยัดไฟ ใส่สบาย ไม่ต้องรีด”
  16 ก.ค. 2567 15.43 น.

Most Viewed

 • "อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" คว้าสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี
  20 มิ.ย. 2566 21.47 น.
 • 54 ปี กฟผ. เดินหน้าผลิตไฟฟ้าสีเขียว รุกขยายโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อน
  01 พ.ค. 2566 09.50 น.
 • ‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตเด่น รับดีมานด์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเพิ่ม
  03 พ.ค. 2566 13.56 น.
 • แม่ฮ่องสอน..สู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ชู "โซลาร์ฟาร์มสมาร์ทกริด" พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ววันนี้
  25 พ.ค. 2566 17.14 น.
 • สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  22 พ.ค. 2566 18.13 น.